2ο Πρακτικό της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΕΞΙΑΣ

………………………………………………..

Ταχ. Διεύθυνση: Κουντουριώτη 1

Ταχ. Κώδικας: 81100 Μυτιλήνη

Πληροφορίες: Β. Ροδοπούλου

Τηλ: 22513 54800

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 02

Στη Μυτιλήνη σήμερα 29/06/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://www.epresence.gov.gr) η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού & Τουρισμού Ευεξίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που συστάθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 164 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του ν.4555/18, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης επιτροπών γνωμοδοτικού χαρακτήρα, την υπ΄αρίθμ. 108/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΔΩ7ΛΩ-ΔΟΝ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας και την υπ΄αρίθμ. 16/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΞ47ΛΩ-05Α) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης σύστασης της Επιτροπής Ιαματικού Τουρισμού & Τουρισμού Ευεξίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μετά από την από 25-6-20 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου της κ. Ιωάννη Σπιλάνη, για λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων που αναγράφονται στην Ημερήσια Διάταξη.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία της Επιτροπής με παρόντα οκτώ (8) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό ήτοι:

 1. Νικόλαος Νύκτας, τακτικό μέλος
 2. Κωνσταντίνος Αδαμίδης, τακτικό μέλος
 3. Νικόλαος Καρασάββας, τακτικό μέλος
 4. Στυλιανός Σταμούλος, τακτικό μέλος
 5. Αγγελική Πολυτάκη, τακτικό μέλος
 6. Αφροδίτη Κουρογένη, τακτικό μέλος
 7. Χρήστος Μανωλέλλης, τακτικό μέλος
 8. Ζήσης Αγγελίδης, τακτικό μέλος
 9. Αντώνης Χατζηδιαμαντής, αναπληρωματικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατά την συνεδρίαση παρίσταται η Γραμματέας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας κ. Βασιλική Ροδοπούλου, Υπάλληλος ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 1ο Ενημέρωση

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ι. Σπιλάνης και πραγματοποίησε ενημέρωση σχετικά με τον Οδικό Χάρτη για την προώθηση του Θερμαλισμού και του Τουρισμού Ευεξίας ορμώμενος από την τηλεδιάσκεψη που έγινε με ομιλητές τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Ιαματικού Τουρισμού & Τουρισμού Ευεξίας κκ. Αγγελίδη και Χατζηδιαμαντή, ως ακολούθως:

«Στη τηλεδιάσκεψη που έγινε με ομιλητές τους εμπειρογνώμονες της Επιτροπής Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας κκ. Αγγελίδη Ζ. και Χατζηδιαμαντή Α. καταλήξαμε ότι η Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν και να εισηγηθεί σχετικά στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

 • Σημαντικό θέμα εξακολουθεί να αποτελούν οι αδειοδοτήσεις των πηγών τόσο σε ότι αφορά την αναγνώριση του πόρου όσο και την έκδοση άδειας λειτουργίας. Πρόοδος έχει σημειωθεί:
 • Στα Αγιάσματα Χίου δόθηκε η άδεια λειτουργίας και ξεκινούν επισκευές του κτιρίου
 • Στα Θέρμα Ικαρίας, στη πηγή Απόλλων, εκδόθηκε στις 22/6 η άδεια λειτουργίας του θεραπευτηρίου
 • Στον Πολυχνίτο όπου έχει διαβιβαστεί ο φάκελος στο ΙΓΜΕ για γνωμάτευση λόγω του ότι είναι γεωθερμικό πεδίο. Αν σε ένα μήνα δεν υπάρχει γνωμάτευση τότε θεωρείται εγκεκριμένο το αίτημα και προχωρά η αναγνώριση του πόρου
 • Στη Λουτρόπολη Θερμής, εκκρεμούν θέματα τίτλων ιδιοκτησίας από τη πλευρά του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ/ΕΦΚΑ ώστε μετά τη παράδοση του τοπογραφικού και τη πρόταση για αλλαγή του ονόματος της πηγής (προσθήκη «Αρτέμιδος») να αναγνωριστεί ο πόρος
 • Στη Σπηλιά Θέρμων πρέπει η τοπική κοινωνία να αποφασίσει για τη χρήση της μέσα στα πλαίσια που βάζουμε για ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας
 • Στην Εφταλού Μηθυμνας αποφασίστηκε να προχωρήσει η ΑΔΕΛ σε αίτημα τροποποίησης της χάραξης αιγιαλού προς την Κτηματική Υπηρεσία ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση του ΦΕΚ αναγνώρισης του πόρου
 • Στον Ασκληπιό Αγ. Κηρύκου δεν έχει υπάρξει κάποια πρόοδος σε ότι αφορά στην αναγνώριση της πηγής που βρίσκεται σε ζώνη αιγιαλού, στη περιοχή της νέας μαρίνας Αγ.Κηρύκου
 • Σε ότι αφορά στις υπόλοιπες πηγές που πρακτικά δεν έχουν κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία σε πηγές που βρίσκονται στη ζώνη αιγιαλού και παραλίας ώστε να προωθηθεί η αναγνώριση του πόρου με βάση τη σχετική νομοθεσία για έργα εντός αιγιαλού και παραλίας, αλλά και να υπάρξει ένα σχέδιο αξιοποίησης τους σε συζήτηση με τις τοπικές κοινωνίες
 • Εχει εκδοθεί η ΥΑ που αφορά τη λειτουργία των Ιαματικών Πηγών στην μετά την πανδημία περίοδο και θα πρέπει να αξιολογηθεί με τους άμεσα ενδιαφερόμενους κατά πόσο η εφαρμογή της δημιουργεί εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν
 • Να ζητηθεί και πάλι η σύγκλιση της Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΒΑ και τον ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ/ΕΦΚΑ σε ότι αφορά το ΣΑΡΛΙΤΖΑ και τα προβλήματα που υπάρχουν τόσο για την αναγνώριση της πηγής όσο και για τις επισκευές που χρειάζονται.
 • Την ένταξη στο ΠΔΕ της Περιφέρειας διαπεριφερειακού έργου με τίτλο «παρεμβάσεις λειτουργίας και αναβάθμισης ιαματικών πηγών» για τη δυνατότητα χρηματοδότησης παρεμβάσεων όταν οι ιδιοκτήτες των πηγών (δήμοι, δημοτικές εταιρείες δεν διαθέτουν τις αναγκαίες πιστώσεις
 • Υπαρξη πρωτοβουλίας για την επίλυση των θεσμικών προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία/αξιοποίηση πηγών και εγκαταστάσεων με ειδικά χαρακτηριστικά (πχ. υφιστάμενα κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα), αλλά και την αναγνώριση της υδροθεραπείας ως μιας μορφής αποκατάστασης της υγείας 
 • Δημιουργία Ιστότοπου με υλικό σχετικά με το αντικείμενο της Επιτροπής αλλά και σελίδας στο fb για δημόσια προώθηση του θερμαλισμού και του τουρισμού ευεξίας στο Β.Αιγαίο. Σήμερα το υλικό που υπάρχει διαθέσιμο έχει αναρτηθεί στο https://www.dropbox.com/sh/vtxg7idafkn2mw2/AABqyH4_cp54VRAb78QFCbkLa?dl=0.

Προτείνεται να δημιουργηθεί ομάδα στο fb ώστε να υπάρξει διάχυση της πληροφορίας και δημόσια ανταλλαγή απόψεων στο θέμα της Επιτροπής. Σε αυτή την ομάδα θα πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν τα άτομα εκείνα που θέλουμε να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη δημιουργία των τοπικών οικοσυστημάτων θερμαλισμού και τουρισμού ευεξίας. 

 • Δημιουργία Σχολείου Θερμαλισμού – Τουρισμού Ευεξίας, ως πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης, ώστε να εκπαιδεύσουμε τις 3 κατηγορίες εμπλεκόμενων (επιχειρηματίες ή διαχειριστές, λουτρονόμους, την επιχειρηματική κοινότητα των νησιών) για το αντικείμενο αλλά και να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των άλλων θερμαλιστικών περιοχών της χώρας. Εχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις με την Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας – ΕΛΟΡΙΣ ΑΕ και προτείνεται να οργανωθεί για τη νέα χρονιά.
 • Καθορισμός των βημάτων που πρέπει να γίνουν ώστε να ωριμάσουν τις παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στον σχεδιασμό μια θεματικής ΟΧΕ με εξειδίκευση κατά χώρο των ειδικών χαρακτηριστικών, των ζωνών επιρροής, των δυνατοτήτων που προέρχονται από τα χαρακτηριστικά των πηγών, οριοθέτηση παρεμβάσεων, αλλαγή κουλτούρας, εκπαίδευση, κατάρτιση, προβολή με στόχο:
 • Ωρίμανση αποφάσεων σχετικά με το μοντέλο-καθεστώς εκμετάλλευσης των αναγνωρισμένων πόρων και των τυχόν υπαρχουσών εγκαταστάσεων
  • Αξιοποίηση νέων εργαλείων όπως η υποχρέωση των Δήμων να υποβάλουν προγράμματα διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας τους και του νέου εργαλείου των αναπτυξιακών οργανισμών
  • Κατοχύρωση της ΠΒΑ ως περιοχής με προτεραιότητα στον θερμαλισμό μέσα στα προγραμματικά κείμενα του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑ
  • Τοπική διαβούλευση για το χαρακτήρα των εκμεταλλεύσεων και των πρωτοβουλιών με τον καθορισμό σχεδίου τοπικής ανάπτυξης
  • Προσδιορισμός των περιοχών επιρροής και του οικοσυστήματος των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν γύρω από τον πυρήνα
  • Αναγνώριση των τύπων των παρεμβάσεων και δραστηριοτήτων από δημόσιες και ιδιωτικές παρεμβάσεις
  • Προώθηση Τοπικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων για να ακυρωθούν προβλήματα που περιορίζουν την αξιοποίηση φυσικών πόρων και τη πραγματοποίηση επενδύσεων, ιδιωτικών και δημόσιων. Αξιοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων για την αντιμετώπιση προβλημάτων χωροταξικής και πολεοδομικής φύσης (πχ. πράσινο Ταμείο)
  • Αλλαγές θεσμικού πλαισίου όπου χρειάζεται
  • Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων θερμαλισμού

Για τον καθορισμό των επόμενων βημάτων απαιτείται η ενεργοποίηση των τοπικών συστημάτων όπως προβλέπονται από τη μελέτη Χατζηδιαμαντή. Για το λόγο αυτό προτείνεται η οργάνωση επισκέψεων του Προέδρου και όποιων άλλων μελών το επιθυμούν στα νησιά με αυτόν το στόχο. Προτείνεται σε αυτή τη φάση να οργανωθούν επισκέψεις σε Λήμνο (που ακυρώθηκε τη προηγούμενη φορά λόγω προσφυγικού και κορωναϊού στη συνέχεια) και Ικαρία (λόγω της εμβληματικής σημασίας που έχει ο θερμαλισμός και η ευεξία για το νησί).»

Κατόπιν τον λόγο πήρε ο κ. Σ. Σταμούλος ο οποίος τοποθετήθηκε ως προς τη Σπηλιά στα Θέρμα Ικαρίας ότι είναι ένα πόρος και δεν χρειάζεται να διαχωρίζεται, καθώς η Σπηλιά δεν μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα λόγω ιδιαιτερότητας της κατάστασης.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ι. Σπιλάνης ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση των Δήμων στον τομέα του θερμαλισμού όπως για παράδειγμα για την πηγή Ασκληπειός.

Θέμα 2ο Αποφάσεις για εισαγωγή στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Ο κ. Ν. Καρασάββας πρότεινε σχετικά με το θέμα της Λουτρόπολης Θερμής να ζητηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο να οριστεί εκπρόσωπος της ΠΒΑ ο οποίος θα συνδιαλέγεται με τον ΕΦΚΑ, ενώ ζήτησε να μάθει ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για τα ζητήματα των ιαματικών από την πλευρά των δύο Δήμων

Ο κ. Ν. Νύκτας συμφώνησε επί της διερεύνησης ένταξης του θερμαλισμού στο ΕΣΠΑ

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ι. Σπιλάνης πρότεινε να ζητηθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο εκτός ημερησίας :

Α.  η σύγκλιση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΒΑ και τον ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ/ΕΦΚΑ και να οριστεί εκπρόσωπος της ΠΒΑ ο οποίος θα συνδιαλέγεται με την εν λόγω Επιτροπή Παρακολούθησης

Β. να πραγματοποιηθούν άμεσα επισκέψεις στη Λήμνο και την Ικαρία ώστε να γίνει η εκκίνηση των συζητήσεων στα τοπικά οικοσυστήματα με σκοπό να προκύψουν προτάσεις που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση, επομένως θα πρέπει να κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο πρόταση για εντολή μετακίνησής του Προέδρου και των εμπειρογνωμόνων στην Ικαρία και τη Λήμνο.

Γ. να κατατεθούν οι προβληματισμοί της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί των θεμάτων της κατάρτισης και εξειδίκευσης σε θέματα θερμαλισμού, των μικροεπενδύσεων, της αξιοποίησης δημόσιων πόρων και της ένταξης του θερμαλισμού για το Βόρειο Αιγαίο στο τρέχον, το νέο ΕΣΠΑ και στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΠΑ.

Το σώμα συμφώνησε ομόφωνα  επί των ανωτέρω ενεργειών

Θέμα 3ο Σχεδιασμός επόμενων κινήσεων

Τον λόγο πήρε ο κ. Α. Χατζηδιαμαντής ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να εξεταστούν δύο ζητήματα: η δυνατότητα χρηματοδότησης μελετών και η προετοιμασία για το νέο ΕΣΠΑ και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Επεσήμανε επίσης την ύπαρξη στο τρέχον ΕΣΠΑ προσκλήσεων για επαγγελματική κατάρτιση και εξειδίκευση.

Τον λόγο πήρε ο κ. Ζ. Αγγελίδης ο οποίος αναφέρθηκε στη «Σχολή Θερμαλισμού» ως πρόταση μέχρι να δομηθεί κάτι πιο ειδικό. Ο κ. Α. Χατζηδιαμαντής ανέφερε ότι αυτή μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης, κέντρων ικανοτήτων (με σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, ενώ πρότεινε να ζητηθεί από τους ιδιοκτήτες/χρήστες των ιαματικών πηγών εφόσον έχουν ώριμα έργα, να τα υποβάλουν ως προτάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν από την ΠΒΑ για χρηματοδότηση. Στην ερώτηση του κ Σ. Σταμούλου εάν οι Δήμοι αποκλείονται από τέτοιου είδους δράσεις ο κ. Α. Χατζηδιαμαντής απάντησε ότι εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι στις κρατικές ενισχύσεις τότε η χρηματοδότησή τους εμπίπτει στο καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων όσον αφορά στην επιχειρηματική λειτουργία των πηγών, ενώ συνοδά έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από δημόσιους φορείς.

Ο κ. Ζ. Αγγελίδης εξέφρασε την άποψη ανάπτυξης τοπικών θερμαλιστικών συστημάτων κατόπιν τοπικών διαβουλεύσεων. Θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα των πηγών συνολικά και να πραγματοποιηθεί διαβούλευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών θερμαλιστικών συστημάτων. Επίσης παράθεσε το παράδειγμα του υδροθεραπευτηρίου της Λήμνου και τη δυνατότητα εκμετάλλευσής του με δύο στόχους: την υδροθεραπεία και την ποσιθεραπεία με τη δυνατότητα δημιουργίας μικρού εμφιαλωτηρίου και τόνισε την ανάγκη στροφής των προσπαθειών της Επιτροπής προς δύο κατευθύνσεις: τοπικά αλλά και προς το Υπουργείο Υγείας με σκοπό την επίσημη αναγνώριση της υδροθεραπείας.

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ι. Σπιλάνης ο οποίος πρότεινε να σταλεί επιστολή στους Δήμους και λοιπούς ιδιοκτήτες των πηγών, ζητώντας συγκεκριμένες προτάσεις ώστε να ενταχθούν έργα στο τρέχον, στο νέο ΕΣΠΑ και στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΠΑ που να είναι υλοποιήσιμα.

Συνοψίζοντας έθεσε τους ακόλουθους άξονες δράσεων:

 • την συνομιλία με τους Δήμους και λοιπούς εμπλεκόμενους για το ποια έργα/μελέτες είναι ώριμα/μες,
 • το ζήτημα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στον θερμαλισμό και τέλος
 • την στόχευση προς το συνολικό σύστημα του θερμαλισμού.

Επίσης πρότεινε να δημιουργηθεί ομάδα στο facebook με σκοπό τη διεύρυνση της συζήτησης και την ανταλλαγή απόψεων από όλες τις περιοχές με σκοπό την βέλτιστη ωρίμανση των προτάσεων. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το σώμα συμφώνησε ομόφωνα  επί των ενεργειών του 3ου θέματος

Τέλος ο κ. Ν. Καρασάββας επανερχόμενος στο θέμα της Λουτρόπολης Θερμής ζήτησε να υπάρχει εκπροσώπηση υπηρεσιακού και αιρετού εκ μέρους της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην Επιτροπή του ΕΦΚΑ και στην Επιτροπή προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων και να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

 Η Επιτροπή άρχισε την συνεδρίαση στις 13:00 μ.μ και τελείωσε στις 15:00 μ.μ..

  Μετά την εξέταση των ανωτέρω ζητημάτων έληξε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παραπάνω Πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                 ΝΥΚΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΑΙΝΟΣ

                                                                                       ΠΟΛΥΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

                                                                                       ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

   ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

  ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (αναπληρωματικό μέλος)

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →