Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης της γνωμοδοτικής επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ &

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΥΕΞΙΑΣ

………………………………………………..

Ταχ. Διεύθυνση: Κουντουριώτη 1

Ταχ. Κώδικας: 81100 Μυτιλήνη

Πληροφορίες: Β. Ροδοπούλου

Τηλ: 22513 54800

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 03

Στη Μυτιλήνη σήμερα 19/02/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom η Γνωμοδοτική Επιτροπή Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού & Τουρισμού Ευεξίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου που συστάθηκε λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 164 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του ν.4555/18, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα συγκρότησης επιτροπών γνωμοδοτικού χαρακτήρα, την υπ΄αρίθμ. 108/2019 (ΑΔΑ: Ω0ΔΩ7ΛΩ-ΔΟΝ) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας και την υπ΄αρίθμ. 16/2020 (ΑΔΑ: ΩΥΞ47ΛΩ-05Α) Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης σύστασης της Επιτροπής Ιαματικού Τουρισμού & Τουρισμού Ευεξίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μετά από την από 16-2-21 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου της κ. Ιωάννη Σπιλάνη, για λήψη αποφάσεων επί του θέματος που αναγράφεται στην Ημερήσια Διάταξη.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε την απαρτία της Επιτροπής με παρόντα εννέα (9) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό ήτοι:

 1. Νικόλαος Νύκτας, τακτικό μέλος
 2. Κωνσταντίνος Αδαμίδης, τακτικό μέλος
 3. Νικόλαος Καρασάββας, τακτικό μέλος
 4. Στυλιανός Σταμούλος, τακτικό μέλος
 5. Αφροδίτη Κουρογένη, τακτικό μέλος
 6. Κωνσταντίνα Καρρά, τακτικό μέλος
 7. Χρήστος Μανωλέλλης, τακτικό μέλος
 8. Ελένη Κατσαρού, τακτικό μέλος
 9. Ζήσης Αγγελίδης, τακτικό μέλος
 10. Μαρία Κόβα, αναπληρωματικό μέλος

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επιπλέον τα αναπληρωματικά μέλη κ. Γ. Αργυρούδη, κ. Κ. Κονταξοπούλου, κ. Π. Μπουρνιάς και κ. Χ. Κριμιτσής, καθώς επίσης η κ. Α. Βαττή Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Δ. Λέσβου, ο κ. Π. Καραγιαννάκης εκπρόσωπος του Δήμου Ικαρίας, ο. κ. Κ. Βεργίνας Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Ναυτιλίας & Τουρισμού Χίου, ο κ. Γ. Τζιάλλας Τεχνικός Σύμβουλος για την υποστήριξη της Δ/νσης Τουρισμού ΠΒΑ, ο κ. Σ. Μάντζαρης Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, Δημοσιότητας και Δημοσίων Σχέσεων ΠΕ Λέσβου. Κατά τη συνεδρίαση παρίσταται η Γραμματέας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ανάπτυξης Ιαματικού Τουρισμού και Τουρισμού Ευεξίας κ. Βασιλική Ροδοπούλου, Υπάλληλος ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων, για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα : Σχέδιο νόμου για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας για τις ιαματικές πηγές

Τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ι. Σπιλάνης και πραγματοποίησε ενημέρωση σχετικά με το Σχέδιο Νόμου για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. Αναφέρθηκε στη δημιουργία της ΑΕ Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και την μορφή που αυτή θα έχει. Επεσήμανε ότι ενώ οι εταιρείες των ΟΤΑ είναι δεσμευμένες να ακολουθούν το δημόσιο λογιστικό, η ΑΕ που πρόκειται να συσταθεί δεν θα έχει ανάλογη δέσμευση, ενώ η έδρα της ΑΕ προβλέπεται να είναι σε δήμο της Αθήνας με αποτέλεσμα όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στο θέμα να συγκεντρώνονται εκεί, αποκλείοντας έτσι την περιφέρεια από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της παρούσας Επιτροπής ο οποίος είναι να προωθήσει τη δημιουργία οικοσυστημάτων θερμαλισμού στην ΠΒΑ και ζήτησε κατόπιν συζητήσεως να καταλήξει η Επιτροπή στο τί θα εισηγηθεί στο επόμενο Π.Σ. επί του θέματος.

Κατόπιν τον λόγο έλαβε ο κ. Ν. Νύκτας ο οποίος ανέφερε ότι σκοπός είναι να γίνει διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να υπάρχει μία απόφαση. Έθεσε επίσης το ερώτημα πώς εμπλέκεται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στο θέμα όπου ο κ. Σπιλάνης απάντησε ότι η Περιφέρεια εμπλέκεται άμεσα ως διαχειριστής του Σάρλιτζα και έμμεσα υποστηρικτικά προς τους Δήμους και τη ΣΔΙΠΕ η οποία ζητά την απόσυρση των άρθρων 7-14 του σχεδίου νόμου.

Κατόπιν έλαβε τον λόγο ο κ. Ν. Καρασάββας ο οποίος αρχικά ενημέρωσε την Επιτροπή σχετικά με τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών της ΠΒΑ, της Πολεοδομίας και της Αρχαιολογίας, παρουσία του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού, Βιομηχανίας και Ενέργειας για το θέμα του Σάρλιτζα όπου καθορίστηκαν 3 άξονες δράσης: τα ιαματικά της Θερμής, το Σάρλιτζα ως χώρος και η παρέμβαση/αποκατάσταση που χρειάζεται να γίνει στο οίκημα. Προγραμματίζεται ολοκληρωμένη αρχιτεκτονική πρόταση για τα ιαματικά λουτρά, το ξενοδοχείο και τον αύλειο χώρο. Όσον αφορά στο σχέδιο νόμου έχει την άποψη ότι πάσχει στο σύνολο των άρθρων του και ως έχει το απορρίπτει. Κατόπιν της τοποθέτησης του, ο κ. Καρασάββας αποχώρησε εσπευσμένα λόγω έκτακτου οικογενειακού προβλήματος.

Στο σημείο αυτό ο κ. Χ. Μανωλέλλης επεσήμανε ότι εντός του σχεδίου νόμου  η παραχώρηση των ακινήτων των ΟΤΑ που προβλέπεται έχει δυνητικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Κατόπιν το λόγο πήρε η κ. Α. Βαττή η οποία ανέφερε ότι ως Δήμος συντάσσονται με την απόφαση του ΣΔΙΠΕ. Επεσήμανε ότι οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν την ίδια στήριξη που θα έχει η ΑΕ του σχεδίου νόμου και ότι η τοπική κοινωνία δεν θα πρέπει αν εξαιρείται από τη διαχείριση των θερμών πηγών. Ανέφερε επίσης το πρόβλημα με τις πηγές της Εφταλούς και την ανάγκη παρέμβασης στο Υπουργείο για συμπερίληψη 5ης κατηγορίας πηγών.

Κατόπιν έλαβε τον λόγο ο κ. Π. Καραγιαννάκης, ο οποίος δήλωσε ότι ως Δήμος συντάσσονται με τον ΣΔΙΠΕ και ότι έχει σταλεί επιστολή προς τον Σύνδεσμο όπου ο Δήμος Ικαρίας εκφράζει τη μη συναίνεσή του σε οποιαδήποτε αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των πηγών, ενώ μεταξύ των προτάσεων επί του σχεδίου νόμου είναι η συμμετοχή των δήμων ή του ΣΔΙΠΕ στον φορέα και η πρόβλεψη για ύπαρξη χρηματοδοτικού εργαλείου για τις ιαματικές πηγές. Η κ.Καρρά συμφώνησε με τις απόψεις του Δήμου Ικαρίας και του ΣΔΙΠΕ.

Κατόπιν ο κ. Γ. Τζιάλλας ανέπτυξε τρόπους με τους οποίος θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν οι ιαματικές πηγές μέσω ΕΠΑ και ΕΣΠΑ και κατέθεσε τον προβληματισμό του εάν στην περίπτωση ψήφισης του νομοσχεδίου και μέχρι να λειτουργήσει αυτή η ΑΕ, οι έως τώρα εμπλεκόμενοι θα πρέπει να αδρανήσουν. Άποψή του είναι ότι θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στην ΠΒΑ να συνεχίσει τις ενέργειες για τις πηγές μέχρι να λειτουργήσει η εταιρεία και ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα χρηματοδότησης και επιχειρηματικότητας. Όσον αφορά στην ΑΕ του νομοσχεδίου υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν ένας οργανισμός να διαχειρίζεται όλες τις πηγές της χώρας και ότι θα είναι ένα δύσκαμπτο όργανο.

Κατόπιν ο κ. Ζ. Αγγελίδης ανέφερε ότι διαφωνεί σε κάποια σημεία με την απόφαση του ΣΔΙΠΕ, ενώ παρατήρησε τα εξής: όλες οι λουτροπόλεις είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες, δεν υπάρχει παιδεία ως προς την κατηγοριοποίηση των πηγών, το νομοθετικό πλαίσιο έχει αντικείμενο την ολοκληρωμένη διαχείριση πρότυπων τουριστικών προορισμών ενώ υπάρχουν ερωτήματα για το ποιος ορίζει αυτές τις περιοχές, πρέπει να μελετηθεί πολύ καλά το νομοθετικό πλαίσιο, να γίνει ορθή ταξινόμηση και να επικρατήσει επιστημονική θερμαλιστική λογική, τα άρθρα 7-14 του σχεδίου νόμου έχουν πλήθος προβλημάτων, ενώ επεσήμανε τη σημασία του ρόλου και της παρουσίας της περιφέρειας, με το ιδανικό μοντέλο να είναι: πρωτίστως η Περιφέρεια, κατόπιν ο Δήμος και σε τρίτο επίπεδο η Επιχείρηση.

Ο κ. Σ. Σταμούλος ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είναι σκανδαλώδες και συμφωνεί με τα αρνητικά σχόλια επί του σχεδίου νόμου που εκφράστηκαν. Εκδήλωσε τη δυσπιστία του ως προς τον δυνητικό χαρακτήρα εκχώρησης καθώς μπορεί να συνεπάγεται τιμωρητική αντιμετώπιση σε όσους Δήμους δεν συμμετέχουν. Θεωρεί ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έως τώρα δεν έχει λάβει την απαιτούμενη στήριξη επί του θέματος, με αποτέλεσμα να φαίνεται ανίκανος διαχειριστής προκειμένου η υπόθεση των ιαματικών να δοθεί σε τεχνοκράτες για να αναπτυχθεί. Κατέληξε ότι το νομοσχέδιο δεν επιδέχεται διορθώσεων.

Ο κ. Κ. Βεργίνας εξέφρασε την αντίθεση του Δήμου Χίου για το νομοσχέδιο κρίνοντας ότι είναι πρόχειρο, με ασάφειες και  ελλείψεις ενώ ζητά να αποσυρθούν τα επίμαχα άρθρα. Δεν είναι απολύτως αρνητικοί με τη σύσταση της ΑΕ, ωστόσο θα πρέπει να ληφθούν υπ΄ όψιν οι ιδιαιτερότητες των Δήμων, να εξασφαλιστεί ότι αυτοί θα συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας και να υπάρχει ισόρροπη ανάπτυξη αυτών. Εφόσον αποσυρθούν τα επίμαχα άρθρα και υπάρξει διάλογος, ο Δήμος θα καταθέσει τις προτάσεις του.

Κατόπιν ο κ. Π. Μπουρνιάς ανέφερε ότι τα εν λόγω άρθρα θα πρέπει να αφαιρεθούν και να ξανασυζητηθούν. Κρίνει μέγιστης σημασίας τη μέριμνα για ύπαρξη κατάλληλων κινήτρων για επενδυτές και επεσήμανε τον ανταγωνισμό της γείτονος Τουρκίας η οποία διαθέτει πολλές ιαματικές πηγές και πεντάστερα ξενοδοχεία.

Ο κ. Κ. Αδαμίδης ανέφερε τις εξής διαπιστώσεις: έως τώρα δεν υπάρχει τεχνική υποστήριξη προς τους Δήμους των οποίων οι προσπάθειες είναι αποσπασματικές λόγω των πολύπλοκων διαδικασιών που υπάρχουν, είναι αδύνατον να συζητείται ο αποκλεισμός της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους πόρους των θερμών πηγών, ενώ χρειάζεται νέο νομοσχέδιο. Προτείνει το Περιφερειακό Συμβούλιο στις προτάσεις του οι οποίες θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, να ενσωματώσει τις προτάσεις στις οποίες θα καταλήξει η Επιτροπή.

Κατόπιν ο κ. Ι. Σπιλάνης πρότεινε να εξεταστεί από τα μέλη συγκεκριμένο κείμενο που έχει συντάξει με παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου, ώστε αφού γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις από τα μέλη της Επιτροπής, αυτό να κατατεθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.  Στο κείμενο επισημαίνονται τα κάτωθι σημεία:

 «

 1. Να ζητηθεί από τη Κυβέρνηση η απόσυρση των επίμαχων άρθρων του νομοσχεδίου που αφορούν στη δημιουργία της ΙΠΕ ΑΕ.
 2. Να γίνουν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες ώστε οι φορείς του δημοσίου και των ΟΤΑ που είναι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των πηγών και των ιαματικών κέντρων να μπορούν να ετοιμάσουν ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του θερμαλισμού και του τουρισμού ευεξίας
 3. Να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού για την ανάπτυξη του Θερμαλισμού και του Τουρισμού Ευεξίας στη χώρα μας μέσα από τη πρόβλεψη για ΟΧΕ τουρισμού σε κάθε Περιφέρεια
 4. Να δημιουργηθεί δομή στο Υπουργείο Τουρισμού που να αναλάβει τη στήριξη Περιφερειών και Δήμων  για την αξιοποίηση του πόρου και για την ανάπτυξη περιφερειακών οικοσυστημάτων θερμαλισμού, επιλύοντας όλα τα πολεοδομικά, διοικητικά, χρηματοδοτικά θέματα καθώς και τα θέματα τεχνογνωσίας.
 5. Να ξεκινήσει μέσα στη Περιφέρεια Β. Αιγαίου οργανωμένη συζήτηση για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης με δράσεις αναβάθμισης ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, κατάρτιση εργοδοτών, εργαζόμενων και νέων και όπου ο θερμαλισμός και ο τουρισμός ευεξίας θα είναι στο επίκεντρο.»

Ο κ. Νύκτας ζήτησε να δοθεί χρόνος να ενημερωθεί ο Περιφερειάρχης και ο συνδυασμός του, καθώς το θέμα είναι πολιτικό και ο κ. Ι. Σπιλάνης συμφώνησε και επεσήμανε ότι η Επιτροπή έχει εισηγητικό ρόλο.

Κατόπιν τοποθετήθηκε ο κ. Χ. Μανωλέλλης αναφέροντας ότι το νομοσχέδιο έχει θετικά και αρνητικά σημεία. Είναι πρόχειρο, συνοπτικό και υπάρχουν πολλές ελλείψεις ενώ επεσήμανε ως θετικό την ευελιξία του οργάνου που θα μπορεί να ξεπερνά τη δημοσιονομικά εμπόδια. Ζητούμενο είναι να βρεθεί ο τρόπος με τον οποίο η Εταιρεία να λειτουργεί θετικά για τους ΟΤΑ αναλαμβάνοντας ίσως κάποια επιμέρους τμήματα του σχεδιασμού για τις πηγές. Κρίνει ότι σε πρώτη φάση οι διατάξεις θα πρέπει να αποσυρθούν και να βρεθούν τα σημεία με τα οποία θα μπορούσε αυτή η εταιρεία να αξιοποιηθεί. Όσον αφορά στην περιοχή της Θερμής, θα πρέπει να επαναλειτουργήσουν οι υφιστάμενες ιαματικές πηγές, να διασωθεί το κτίριο του Σάρλιτζα και να δημιουργηθεί θερμαλιστικό κέντρο με έμφαση στη θαλασσοθεραπεία.

Η κ. Κ. Καρρά κατέθεσε τον προβληματισμό της σχετικά με τη συνολική και κεντρική εκμετάλλευση των πηγών που εκφράζεται από το σχέδιο νόμου και αναρωτήθηκε γιατί να μην συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο οι Δήμοι. Ζητούμενο είναι η Εταιρεία να επικουρεί σε τεχνογνωσία και χρηματοδότηση τους Δήμους.   

Ο κ. Αγγελίδης πρότεινε η ίδια η Επιτροπή να εισηγηθεί ως πρόταση προς εξέταση την ταξινόμηση και τις κατηγορίες των θερμαλιστικών τόπων, την ένταξη της υδροθεραπείας στο ΕΣΥ και τις ζώνες προστασίας.

Τέλος ο κ. Ι. Σπιλάνης επεσήμανε ότι η αποφάσεις της Επιτροπής δεν μπορούν να δεσμεύουν τους δήμους και θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να λάβουν τις αποφάσεις τους. Καταλήγοντας πρότεινε να τεθεί προς διαβούλευση μεταξύ των μελών το ανωτέρω κείμενο και να εισηγηθεί ο κ. Αγγελίδης ως εμπειρογνώμων τις κατηγοριοποιήσεις των θερμαλιστικών τόπων.

Μετά από τις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής η εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο διαμορφώθηκε ως εξής:

«1. Να ζητηθεί από τη Κυβέρνηση η απόσυρση των επίμαχων άρθρων του νομοσχεδίου που αφορούν στη δημιουργία της ΙΠΕ ΑΕ. Προτείνουμε τη συγκέντρωση όλων των επί μέρους νόμων, ΥΑ, τροποποιήσεων (2006-2021), και τη δημιουργία σύγχρονης  νομοθεσίας που δομικά  ο “Ελληνικός Θερμαλισμός“  να λειτουργεί  ευέλικτα και  αποκεντρωμένα κάθετα στα εξής  τρία επίπεδα:                                      

α. Εθνικός Θερμαλισμός,  Αποτελεί την «ευφυΐα» του συνολικού συστήματος. Αναλαμβάνει, αξιολογεί και  διασφαλίζει με τις αποφάσεις το νόημα της δράσης       θερμαλισμός-τουρισμός. Το συγκροτούν η κεντρική πολιτική ηγεσία και τα θεσμικά  

 της όργανα. 

β. Περιφερειακός Θερμαλισμός: Αναλαμβάνει το συντονισμό, (διοίκηση)  και  μεριμνά τη διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκροτείται από περισσότερα θερμαλιστικά περιβάλλοντα τα οποία συντονίζονται και λειτουργούν στο πλαίσιο της περιφέρειας.    

γ) Τοπικός Θερμαλισμός: Περιβάλλον στο οποίο συντελείται ο πυρήνας δραστηριοτήτων μορφών  τουρισμού υγείας & ευεξίας.

 • Να γίνουν όλες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες ώστε οι φορείς του δημοσίου και των ΟΤΑ που είναι ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές των πηγών και των ιαματικών κέντρων να μπορούν να ετοιμάσουν ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο για την ανάπτυξη του θερμαλισμού και του τουρισμού ευεξίας με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης

3.  Να ξεκινήσει ουσιαστικός διάλογος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού για την ανάπτυξη του Θερμαλισμού και του Τουρισμού Ευεξίας στη χώρα μας μέσα από τη πρόβλεψη για την ύπαρξη ΟΧΕ τουρισμού σε κάθε Περιφέρεια

4..Να δημιουργηθεί επειγόντως δομή στο Υπουργείο Τουρισμού που να αναλάβει τη στήριξη Περιφερειών και Δήμων & ιδιωτών για την αξιοποίηση του πόρου και για την ανάπτυξη περιφερειακών οικοσυστημάτων θερμαλισμού, επιλύοντας όλα τα πολεοδομικά, διοικητικά, χρηματοδοτικά θέματα καθώς και τα θέματα τεχνογνωσίας.

5. Να ξεκινήσει μέσα στη Περιφέρεια Β.Αιγαίου οργανωμένη συζήτηση για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικής ανάπτυξης με δράσεις αναβάθμισης ιδιωτικών και δημόσιων υποδομών, ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων, κατάρτιση εργοδοτών, εργαζόμενων και νέων και όπου ο θερμαλισμός και ο τουρισμός ευεξίας θα είναι στο επίκεντρο. Προς τούτο είναι αναγκαίο  σε ενεστώτα χρόνο στην Π. Β Αιγαίου να αποφασίσουμε τη θέσπιση κριτηρίων ποιοτικής ταξινόμησης των θερμαλιστικών τόπων με βάση τα προσόντα που θα προτείνουμε σε συνεργασία μα τους ΟΤΑ (ιαματικά, ιστορικά, περιβαλλοντικά, κ.α.)» .

Κατόπιν των ανωτέρω, το σώμα συμφώνησε ομόφωνα επί της πρότασης του Προέδρου σχετικά με το θέμα της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή άρχισε την συνεδρίαση στις 13:00 μ.μ και τελείωσε στις 15:30 μ.μ..

Μετά την εξέταση του ανωτέρω θέματος έληξε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παραπάνω Πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                 ΝΥΚΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΑΙΝΟΣ

                                                                                                                                                                                                                 ΚΟΥΡΟΓΕΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  ΚΑΡΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

  ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

   ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 

   ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

  ΚΟΒΑ ΜΑΡΙΑ (αναπληρωματικό

  μέλος) 

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →