Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τα θέματα δημόσιας υγείας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 08

Δημόσιας δια περιφοράς Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ( https://www.epresence.gov.gr ), για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020),

Μυτιλήνη 10 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

[ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 26582/384/04-06-2020.]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Έγκριση ψηφίσματος επί Σχεδίου Νόμου με τίτλο << Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας >>.
 2. Ορισμός Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, που μετέχουν στην Αστυνομική Επιτροπή Νομού Λέσβου.
 3. Ορισμός Μελών για ανασυγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Ν. 2734/99 για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση-ενημέρωση και λήψη απόφασης για τον τομέα της Δημόσιας Υγείας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1) Μαγδαληνή           ΤΟΥΦΟΥ                                                                       2) Αναστασία       ΑΝΤΩΝΕΛΗ

3) Παναγιώτης          ΚΟΥΦΕΛΟΣ                                                                 4) Χριστιάνα        ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

5) Ευστράτιος           ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ                              6) Γεώργιος          ΚΥΡΙΑΖΗΣ

7) Παναγιώτης          ΓΕΝΟΥΖΟΣ                                                                  8) Νικόλαος          ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

9) Στυλιανός              ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ                                                              10) Νικόλαος       ΝΥΚΤΑΣ

11) Παντελής             ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ                                                           12) Θεόδωρος     ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ

13) Γεώργιος             ΝΟΜΙΚΟΣ                                                                     14) Λεωνίδας       ΑΘΗΝΑΔΗΣ

15) Παρασκευάς       ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ                                                       16) Σουλτάνα       ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ

17) Παντελεήμων     ΛΕΓΑΤΟΣ                                                                     18) Μαρία             ΝΙΚΟΛΑΡΑ

19) Παναγιώτης        ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης μη παρισταμένου του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Ι. Μουτζούρη ( υπηρεσιακοί λόγοι ) ο οποίος είχε κληθεί νόμιμα.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφερειακή Ενότητας Χίου κ. Νικόλαος Νύκτας, έλαβε μέρος στη συνεδρίαση με την παρουσία του στην έδρα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ( Μυτιλήνη ).

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο υπάλληλος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την τήρηση των πρακτικών.

Στο σημείο αυτό και λόγω επείγοντος επαγγελματικού λόγου ( Μαιευτήρας Ιατρός ) αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Π.Προβέτζας.

Επί του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, το οποίο έτυχε της αποδοχής του Σώματος για την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτησης του, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Κάρλας αφού πήρε το λόγο έκανε αναφορά σε σχετική ερώτηση του, η οποία είχε υποβληθεί στην Περιφερειακή Αρχή, με σκοπό την ενημέρωση επί της πορείας υλοποίησης της αριθ. 112/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου που είχε ληφθεί κατά τη συνεδρίαση της 27/11/2019, στη Χίο και είχε ως εξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 112/27-11-2019

Διαπιστώνοντας:

 • Την σημαντικότητα του τομέα της υγείας σε ότι αφορά την ελκυστικότητα των νησιών τόσο για τους μόνιμους κατοίκους τους όσο και για τους επισκέπτες.
 • Τα χρόνια διορθωτικά προβλήματα στην οργάνωση του τομέα της υγείας που επιδεινώθηκαν κατά τα δέκα χρόνια της κρίσης μέσα από πολλαπλές περικοπές σε ανθρώπινο δυναμικό, σε δαπάνες υποδομών εξοπλισμού και κάθε είδους αναλώσιμων .
 • Τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα νησιά στη λειτουργία όλων των βαθμίδων της υγείας αλλά και στην μεταφορά των ασθενών από τα απομακρυσμένα σημεία των μεγάλων νησιών (έλλειψη ασθενοφόρων και οδηγών ) και των σοβαρών περιστατικών που απαιτούν διακομιδή (λειτουργία του ΕΚΑΒ).
 • Την επιβάρυνση όλων των δομών υγείας εξαιτίας του προσφυγικού που ανέδειξε και τα κενά που υπάρχουν σε προσωπικά ( πχ. Παιδίατροι στη Σάμο) και σε εξοπλισμό.
 • Την έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου για την δημόσια υγεία που αποτελεί αρμοδιότητα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
 • Την έλλειψη ενός εξειδικευμένου σχεδίου οργάνωσης της παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας στα νησιά προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες τους.

ζητά από την Κυβέρνηση:

 • Την άμεση υιοθέτηση έκτακτων μέτρων – διαδικασιών για την ενίσχυση των δομών παροχής πρωτοβάθμιας υγείας στα ΚΥΤ, αλλά και των νοσοκομείων Μυτιλήνης , Χίου και Σάμου που σήμερα σηκώνουν το πρόσθετο βάρος εξυπηρέτησης των προσφύγων χωρίς να έχουν καν το προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία τους  και ταυτοποίηση τους.
 • Την άμεση επαναφορά της ρύθμισης απόδοσης ΑΜΚΑ σε όλα τα άτομα που διαβιούν στη χώρα ώστε να μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία των πολιτών.  
 • Την κάλυψη των πάγιων αναγκών σε προσωπικό  και εξοπλισμό των μονάδων     πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας όπως έχουν ήδη διαπιστωθεί από τους Διοικητές.
 • Την αποσύνδεση των νοσοκομείων Λήμνου και Ικαρίας και την αναμόρφωση των οργανισμών όλων των νοσοκομείων ώστε να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
 • Την ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας  υγείας, λαμβάνοντας μέριμνα συνδυασμού όλων των δομών πρωτοβάθμιας υγείας όπου υπάρχουν αντί να υπάρχει παράλληλη λειτουργία υποστελεχωμένων δομών, την κάλυψη των αναγκών των ΑΜΕΑ για περίθαλψη.
 • Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις νησιωτικές υγειονομικές μονάδες μέσα από τη σύνδεση τους με εξειδικευμένες μονάδες της ηπειρωτικής χώρας είτε για ειδικές γνωματεύσεις από εξειδικευμένα μηχανήματα όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό τοπικά είτε για γνωμάτευση σε επείγοντα περιστατικά ώστε να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της διακομιδής.
 • Να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς.
 • Την σύνταξη και υλοποίηση  ενός ειδικού σχεδίου υγείας για τον νησιωτικό χώρο που να περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα  από την προληπτική ιατρική μέχρι την Δευτεροβάθμια παροχή υγείας  λαμβάνοντας υπόψη του τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών,  σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών αλλά και του προσωπικού (ιατρικού, παρά –ιατρικού, διοικητικού κλπ).
 • Πρώτος έλεγχος υγείας των μεταναστών  μέσα στα ΚΥΤ
 • Υποχρέωση ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ για έλεγχο στα ΚΥΤ.
 • Εμβολιασμός από ΕΟΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ σε όλους τους πρόσφυγες μετανάστες και τους εργαζόμενους
 • Στελέχωση ΕΚΑΒ.

Καλεί την Περιφερειακή Αρχή και ιδιαίτερα τον αρμόδιο Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη

 • Να προχωρήσει άμεσα όλες τις διαδικασίες για τα εκκρεμή έργα του ΕΣΠΑ που αφορούν τον τομέα της υγείας.
 • Να συντάξει ένα κοστολογημένο σχέδιο δημόσιας υγείας με βάση τις αρμοδιότητες της (πχ. Επιδημιολογικές μελέτες) και να το φέρει για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Η εφαρμογή του υγειονομικού ισοδύναμου στα νησιά με ενεργοποίηση της ρήτρας νησιωτικότητας αποτελεί ένα μέτρο δικαιοσύνης για τους νησιώτες που πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους κατοίκους της ηπειρωτικής  χώρας.

Η παρούσα απόφαση, εκ μέρους του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Μέριμνας κ. Παντελή Βρουλή, να τεθεί υπόψη της Κυβέρνησης και των αρμοδίων Υπουργείων.

Συνεχίζοντας  ο κ. Εμμανουήλ Κάρλας τόνισε ότι τα κύρια ερωτήματα της ερώτησης είναι τα παρακάτω:

Κατόπιν είπε ότι όπως γνωρίζετε η διασφάλιση δωρεάν και υψηλής στάθμης Δημόσιας Υγείας αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας προς κάθε πολίτη. Σήμερα τα θέματα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα αλλά κυρίως στην νησιωτική μας Περιφέρεια αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Η σωστή και πλήρης ανάπτυξη και στελέχωση των δομών υγείας είναι εργαλείο ζωής και μοχλός προόδου παντού και ιδιαίτερα στα νησιά μας που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών (νησιωτικότητα) έχουν ανάγκη από ένα ειδικών προδιαγραφών σύστημα Υγείας.

Δυστυχώς ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά και σοβαρά προβλήματα στο υγειονομικό σύστημα των νησιών μας.

Εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις σε νοσηλευτικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό παρά τις προσλήψεις που δρομολογήθηκαν πρόσφατα όπως επίσης και στα πληρώματα του ΕΚΑΒ και των ασθενοφόρων του ΕΣΥ καθώς και στον τομέα των αεροδιακομιδών. Υπάρχουν επίσης ελλείψεις σε βασικές ιατρικές ειδικότητες όπως πνευμονολόγου, παθολόγων και παιδιάτρων στη Σάμο όπου παρά τις συνεχείς προκηρύξεις δεν παρατηρείται ενδιαφέρον. Ανάλογα προβλήματα παρουσιάζουν και τα άλλα νοσοκομεία της Περιφέρειας, ιδιαίτερα της Λήμνου και της Ικαρίας.

Εδώ χρειάζονται άμεσες ειδικές πολιτικές προσέλκυσης γιατρών με θεσμικά και οικονομικά κίνητρα, τα οποία κυρίως το Υπουργείο αλλά και η Περιφέρεια μπορούν και πρέπει να θεσπίσουν.

Είναι απαράδεκτο αντί των μονίμων προσλήψεων το Υπουργείο να προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα με μετακινήσεις γιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, όπως συνέβη τελευταία με την απαράδεκτη μετακίνηση παιδιάτρου από το Νοσοκομείο Ικαρίας στο Νοσοκομείο της Σάμου.

Αντίστοιχες ελλείψεις υπάρχουν και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο μεγάλος πληθυσμός προσφύγων και μεταναστών δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του υγειονομικού συστήματος των νησιών μας.

Οι δομές υγείας που λειτούργησε η Περιφέρεια στις παρυφές των ΚΥΤ για τον έλεγχο του κοροναϊού είναι ένα θετικό βήμα που πρέπει να συνεχιστεί αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι οι υγειονομικές δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με τους ειδικούς γιατρούς και το υπόλοιπο υγειονομικό προσωπικό και την ανάλογη εργαστηριακή υποδομή (ενισχυμένα ΚΥ) που απαιτούνται εντός των ΚΥΤ για την άρτια εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων – μεταναστών και την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων μας.

Τα κονδύλια ύψους 320000€ περίπου που διένειμε η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα νοσοκομεία μας ήταν επίσης ένα θετικό βήμα που θα μπορούσε να  επαναληφθεί παρά το ότι όλα αυτά είναι υποχρέωση του κεντρικού κράτους.

Με το πρώτο κύμα της πανδημίας η Ελλάδα γενικότερα αλλά και η Περιφέρεια μας ειδικότερα τα καταφέραμε καλά. Όμως ελλοχεύουν κατά τους ειδικούς και άλλα κύματα και εξάρσεις της νόσου και μάλιστα σχετικά σύντομα γι’ αυτό απαιτείται εγρήγορση και προσπάθεια όσο το δυνατόν καλύτερης πρόληψης μαζί με την όσο το δυνατόν καλύτερη στελέχωση των δομών υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμια επίπεδο.

Παράλληλα χρειάζεται η αξιοποίηση των Υγειονομικών του Στρατεύματος καθώς και των ιδιωτών. Χρειάζεται υγειονομικός έλεγχος στις πύλες εισόδου από την Τουρκία και ενδεχομένως στα αεροδρόμια μας σύμφωνα με την γνώμη επιδημιολόγων και ειδικών. Πρέπει να γίνει, το συντομότερο δυνατόν, υπόμνηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομικών, Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη κλπ ώστε στους χώρους αυτούς να γίνεται ο βασικός υγειονομικός έλεγχος ορθώς και αδιαλείπτως. Πρέπει επίσης να εξασφαλίζονται στα Κέντρα Υγείας και στα Νοσοκομεία μας πλήρης επάρκεια υγειονομικού υλικού για την προστασία από τον κοροναϊό, αντιδραστήρια ανίχνευσης με PCR και με ταχεία μέθοδο, θάλαμοι αρνητικής πίεσης για νοσηλεία και κάψουλες αερομεταφοράς ασθενών.

Πρέπει ακόμα να γίνονται επιδημιολογικές έρευνες σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.

Για να τα καταφέρουμε όλα αυτά χρειάζεται διαρκής συστράτευση αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, παραγωγικών φορέων, εργαζομένων στο χώρο της Υγείας, της διοίκησης των νοσοκομείων και των πολιτικών δυνάμεων του τόπου.

Πρέπει να δημιουργηθούν ανά Αντιπεριφέρεια επιτροπές που θα συγκεντρώνουν τα προβλήματα που υπάρχουν στο χώρο της υγείας.

Η Περιφερειακή Αρχή κωδικοποιώντας τις ελλείψεις πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλία να επισκεφθεί τον Υπουργό Υγείας και τα κόμματα της Βουλής και να απαιτήσει άμεσες λύσεις. Είμαστε πολιτικό όργανο και έχουμε τη δύναμη να πιέσουμε και να καταφέρουμε πολλά αξιοποιώντας τη λαϊκή εντολή για τη διασφάλιση δωρεάν και υψηλής στάθμης δημόσιας υγείας στα νησιά, ανεξαρτήτως κόστους.

Τέλος πρότεινε προς το Περιφερειακό Συμβούλιο να εγκρίνει το παρακάτω σχέδιο απόφασης.

 1. Εκφράζει τη δυσαρέσκεια του προς τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια για την επιλογή του να μη συναντήσει των χωρικό Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου κατά την πρόσφατη επίσκεψη του στο νησί της Σάμου.

Επίσης πρότεινε όπως Αντιπροσωπεία του Περιφερειακού Συμβουλίου με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη μαζί με εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και των εργαζομένων στον χώρο της υγείας να επισκεφθεί το Υπουργείο Υγείας και τα κόμματα της Βουλής διεκδικώντας την άμεση επίλυση των προβλημάτων στο υγειονομικό σύστημα των νησιών με στόχο τη δημιουργία ενός ειδικού νησιωτικού συστήματος υγείας στο Αιγαίο αρχιπέλαγος.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα παραπάνω, την παραπάνω πρόταση, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 53

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ                 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Εντολή Προέδρου

Θεόδωρος Σαμίου

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →