Ψήφισμα Περιφερειακού Συμβουλίου για την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 14

Τακτικής Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 του Ν. 4635/2019) και σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. 69471/24-09-2021 642 Εγκυκλίου, Α.Δ.Α: 65ΒΓ46ΜΤΛ6-Ο0Ε «Λειτουργία συλλογικών οργάνων των περιφερειών κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 4830/2021» (Α’ 169). Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55τ.Α΄/11-03-2020) και την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16320/12.03.2021 (ΦΕΚ Β΄ 996) ΚΥΑ, καθώς και των αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ. 16259/16-08-2021 & αριθ. πρωτ. 16812/30.08.2021 59η ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ οι οποίες είχαν τεθεί υπόψη των Μελών του Σώματος.

Μυτιλήνη 29 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

[ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 57298/947/22-09-2021.]

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Εκλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, βάσει του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. Λήψη απόφασης ίδρυσης Αναπτυξιακού Οργανισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και έγκριση του σχεδίου Καταστατικού & της Μελέτης Βιωσιμότητας του.
  3. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 41/2021 ( ΑΔΑ: ΩΣΚ77ΛΩ-1ΤΔ ) απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου, σχετικά με το Σχέδιο Δράσης Αθλητισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2021.
  4. Επιλογή Μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας Βορείου Αιγαίου.
  5. Έγκριση λήψης απόφασης σχετικά με το Πανεπιστήμιο Βορείου Αιγαίου.

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση Διακήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά στην εκμίσθωση κτιρίου για τις ανάγκες στέγασης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
  2. Επί εισηγητικού υπομνήματος Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παρακολούθησης της πορείας ανασυγκρότησης της Σάμου μετά το σεισμό της 30-10-2020.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

  1.       Μέλος Π.Σ.
  2.                  ΚΥΡΙΤΣΗ                                                 =/=


ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1) Μαγδαληνή           ΤΟΥΦΟΥ                                                               2) Γεώργιος                  ΝΟΜΙΚΟΣ

3) Αριστείδης            ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ                                        4) Χριστιάνα ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

5) Παντελεήμων        ΛΕΓΑΤΟΣ                                                             6) Παρασκευάς            ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

7) Γεώργιος               ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                                           8) Νικόλαος                  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

9) Σταμάτιος             ΦΙΛΙΠΠΗΣ                                                           10) Στυλιανός              ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ

11) Μαρία                  ΝΙΚΟΛΑΡΑ                                                           12) Αγλαΐα                    ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ

13) Θεόδωρος           ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ                                                    14) Καλλιόπη               ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ

15) Ευστράτιος         ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ                     16) Κωνσταντίνος       ΑΔΑΜΙΔΗΣ

17) Παναγιώτης        ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ                                                       18) Παναγιώτης           ΚΟΥΦΕΛΟΣ

19) Βασίλειος            ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ                                                   20) Δημήτριος              ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ

21) Σουλτάνα            ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ                                                        22) Παναγιώτης           ΓΕΝΟΥΖΟΣ

23) Παντελέων          ΒΕΡΡΗΣ

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένου του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Ι. Μουτζούρη.

Στο σημείο αυτό και μετά την, για προσωπικούς λόγους αποχώρηση από την αίθουσα συνεδριάσεων του Γραμματέα κ. Παντελέων Βερρή χρέη Γραμματέα εκτέλεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νικόλαος Καρασάββας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν για την γραμματειακή υποστήριξη και για την τήρηση των πρακτικών οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου και κ. Ειρήνη Αρμενάκα.

Στο σημείο αυτό και για προσωπικούς λόγους αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεων οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης Κουφέλος, Βασίλειος Πανουράκης, Δημήτριος Κουρσουμπάς, Σουλτάνα Ανδρεάδου, Παναγιώτης Γενούζος,

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης << Συμπαράταξη Πολιτών του Βόρειου Αιγαίου >> κ. Ιωάννης Σπιλάνης ( Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ) αφού πήρε το λόγο αναφερόμενος στο ιστορικό του θέματος είπε ότι σε προηγούμενη συνεδρίαση του Σώματος έγινε συζήτηση με τίτλο θέματος: << ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ, ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ >> κατά την οποία εκφράστηκαν οι απόψεις των εκπροσώπων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στη συνέχεια υπήρξε εξουσιοδότηση του Σώματος προς εμένα και τον συνάδελφο κ. Ευστράτιο Γεωργούλα ( ως Πανεπιστημιακούς ) ώστε να συντάξουμε ένα κείμενο. Αυτό δεν έγινε δυνατό και ως εκ τούτου θέτω υπόψη του Σώματος το παρακάτω Σχέδιο Απόφασης ζητώντας την κατά Νόμο έγκριση:

Σχέδιο Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου

Η απώλεια του 50% περίπου των εισακτέων φοιτητών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ήταν αναμενόμενη εξέλιξη με βάση τον σχετικό νόμο της Κυβέρνησης.

 Η τελική μείωση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη γιατί,  όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν μπορούν οι  ασθενέστερες οικονομικά οικογένειες να υποστούν το βάρος των εξόδων από την παραμονή των παιδιών τους στα νησιά μας. 

Έτσι πολλοί φοιτητές τελικά δεν θα προτιμήσουν να εγγραφούν εδώ  τόσο για τους οικονομικούς λόγους που προαναφέραμε όσο και λόγω του ισχύοντος συστήματος μεταγραφών.

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί το μεγαλύτερο αναπτυξιακό και εθνικό έργο που έγινε στα νησιά μας μεταπολεμικά γιατί:

Ενισχύει τα νησιά μας με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, που μπορεί να συμβάλει στην ουσιαστική υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας,

Συμβάλλει τα μέγιστα με το ερευνητικό του έργο και στέκεται αρωγός, στην Αυτοδιοίκηση και την ανάπτυξη των νησιών, όπου και όταν του ζητηθεί.

Ενισχύει κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά τις τοπικές κοινωνίες με νέους ανθρώπους που δίνουν ζωή στα νησιά όλο το χρόνο, ενώ κάποιοι από αυτούς αποφασίζουν και να μείνουν στα νησιά μας.

 Συμβάλει πολλαπλά στην οικονομική τόνωση των τοπικών κοινωνιών.

Δίνει την ευκαιρία σε πολλούς νέους και νέες των νησιών μας, από αδύναμες οικονομικά οικογένειες, για σπουδές στη τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τόπο τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με υπέρογκα έξοδα που θα τους έκοβαν τα όνειρα.

Συμβάλλει ως ζωντανή διαφήμιση των νησιών μας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω των φοιτητών, των γονιών τους και των φίλων τους και με τις διεθνείς συνεργασίες που έχει αναπτύξει.

Σήμερα, και πριν την έναρξη των εγγραφών υπάρχει περιθώριο ανατροπής της κατάστασης αυτής αρκεί να υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση που έχει επιδειχθεί σε άλλες περιπτώσεις.

Για αυτό ζητάμε από την Κυβέρνηση να αποφασιστούν άμεσα:

Θα αφήσουμε να επιβεβαιωθεί από την ανάποδη η ρήση του Ουγκώ: «Εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή»;

Αξίζει αυτό το μέλλον στα νησιά μας;

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να επιδοθεί η απόφαση αυτή στα κόμματα και στη κυβέρνηση

Στο σημείο αυτό η επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση Βόρειου Αιγαίου >> κ. Αγλαΐα Κυρίτση αφού πήρε το λόγο είπε ότι κκ συνάδελφοι, κ. Σπιλάνη, απευθύνομαι σε σας ως εισηγητή και ως μέλος της ΔΕΠ, διότι αν πραγματικά διαβάζατε την τελευταία ανακοίνωση του Κ.Σ Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου κι αν τα οράματά σας δεν ήταν διαφορετικά, θα συνηγορούσατε και θα συμπλέατε με αυτήν, η οποία ρητά και κατηγορηματικά λέει: «Καμμιά συναίνεση στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για αναδιαρθρώσεις με πρόσχημα την εφαρμογή του μέτρου της Ελάχιστης Βάσης εισαγωγής. Διεκδικούμε ένα δημόσιο Πανεπιστήμιο, χωρίς αποκλεισμούς.»…και άλλα πολλά, τα οποία φαντάζομαι δεν μπήκατε καν στον κόπο να τα διαβάσετε.. Προτείνετε λοιπόν σήμερα εδώ, μια εισήγηση, την οποία μάλιστα τιτλοφορείτε και ως απόφαση του ΠΣ, και η οποία ανεξάρτητα από τις όποιες διαφοροποιήσεις, κατά την άποψή μας κυοφορεί θέσεις της κυβερνητικής πολιτικής, αναδεικνύει την αλυσίδα των πολιτικών που στόχο έχουν την παραγωγή φτηνού εργατικού δυναμικού, άρα που αντικειμενικά ενισχύει τους ταξικούς φραγμούς στην μόρφωση. Κι αυτή η πολιτική εφαρμόστηκε και συνεχίζει να εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις. Κι εδώ είναι το κρίσιμο σημείο: γιατί δεν έχουμε να κάνουμε με μια «κακιά υπουργό» ή μια «κακιά κυβέρνηση», αλλά με μια στρατηγική που θέλει τα δημόσια πανεπιστήμια απαξιωμένα -με περεταίρω μείωση της χρηματοδότησης τους

-με μειωμένο αριθμό εισακτέων( το γεύτηκαν φέτος τα παιδιά / υποψήφιοι 40 χιλιάδες έμειναν απέξω με την εφαρμογή της Ε.Β.Ε

-με επιδοτήσεις και ισοτιμία των κάθε λογής ιδιωτικών κολλεγίων και επαγγελματικών σχολών με τα δημόσια πανεπιστήμια, που θέλουν τους σπουδαστές «πελάτες»

-με την στρατηγική, να επανσχεδιαστεί ο πανεπιστημιακός χάρτης της χώρας, με καταργήσεις, συγχωνεύσεις τμημάτων, αποκλειστικά με κριτήρια αγοράς… Και με ακόμη μεγαλύτερη απόδειξη για τον ανορθολογισμό της Ε.Β.Ε ΠΟΥ πού πρωτοεφαρμόστηκε φέτος και πλήττει ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τμημάτων του που ασχολούνται : με το περιβάλλον, τη δασοπροστασία, την μελέτη των οικοσυστημάτων, την γεωλογία, έχουν μονοψήφιο αριθμό εισακτέων… Κι όλα αυτά σε μια χώρα που πλήττεται κάθε χρόνο από πυρκαγιές, τα βουνά παραδίδονται σε επενδυτές και απαιτούνται μελέτες για την ανάγκη πρόληψης και περιβαλλοντικού σχεδιασμού…Και γιατί λέμε ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές; Γιατί αυτή η αναδιάρθρωση στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν φέρει μόνο την σφραγίδα της σημερινής κυβέρνησης, αλλά αποτελεί συνέχεια της αναδιάρθρωσης που πραγματοποίησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό τον κ. Γαβρόγλου, με την πλήρη κατάργηση του Ανώτερου Τεχνολογικού Τομέα και την μετατροπή όλων των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια, χωρίς σχετικές μελέτες και χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια…Αυτόν λοιπόν τον αρμαγεδδώνα των μετεξελίξεων, των συγχωνεύσεων, των κενών θέσεων σε διδακτικό προσωπικό, των ελλείψεων σε υποδομές των δημόσιων πανεπιστημίων, αυτές τις στρατηγικές θα πρέπει με τις πιέσεις μας και τις θέσεις μας να ανατρέψουμε προς όφελος των παιδιών μας και των δικαιωμάτων τους στην μόρφωση. Καταλαβαίνουμε το αντίκτυπο κ. Σπιλάνη στις τοπικές κοινωνίες , αλλά θα πρέπει και εσείς να καταλάβετε ότι είναι η απουσία της φοιτητικής μέριμνας που κάνει τους φοιτητές «πελάτες»… Είναι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που υπηρετήθηκε σε κάποια φάση, αλλά πλέον δεν φαίνεται να εξυπηρετεί και δυστυχώς αυτή η λογική που διαπερνά στα σημεία του το κείμενό σας κ. Σπηλάνη, δεν μας βρίσκει σύμφωνους.

Εμείς στηρίζουμε το δικαίωμα όλων των παιδιών στην ολόπλευρη μόρφωση και με βάση αυτό, προτείνουμε προς το Σώμα να την υιοθέτηση αυτούσιο του σχετικού κειμένου της Πανεπιστημιακής κοινότητας, του διδακτικού της προσωπικού.

Η πρόταση του κ. Ιωάννη Σπιλάνη και η πρόταση της κ. Αγλαΐας Κυρίτση τέθηκαν σε ψηφοφορία και αντίστοιχα έλαβαν η πρόταση του κ. Ιωάννη Σπιλάνη ( 10 ) δέκα ψήφους ΥΠΕΡ έναντι ( 04 ) τεσσάρων ψήφων της πρότασης της κ. Αγλαΐας Κυρίτση.

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του, τις παραπάνω δύο προτάσεις, το παραπάνω αποτέλεσμα, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:

Επί 18 παρόντων

Με ψήφους:

         10 ΥΠΕΡ ( Π.Σ. κ.κ.Κ.Αρώνης,Α.Βλάττας-Λαμπρινός,Λ.Αθηνάδης,Π.Μπουρνιάς,

                                                    Π.Χριστόφας,Ν.Καρασάββας,Χ.Κριμιζής,Σ.Καμπούρης,

                                                    Ι.Σπιλάνης,Ε.Κάρλας ).

         04 ΚΑΤΑ    ( Π.Σ. κ.κ. Α.Κυρίτση,Γ.Αμπαζής,Ε.Γεωργούλας,Ν.Μανάβης.)

         04 ΛΕΥΚΟ ( Π.Σ. κ.κ. Π.Μπουγδάνος,Α.Αντωνέλη,Π.Βρουλής,Ν.Νύκτας.)

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Υιοθετώντας την πρόταση – ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ιωάννη Σπιλάνη:

Ζητά από την Κυβέρνηση να αποφασιστούν άμεσα:

Η παρούσα απόφαση να επιδοθεί στην Ελληνική Κυβέρνηση και στα Κόμματα της Βουλής των Ελλήνων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ                     ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Εντολή Προέδρου

Θεόδωρος Σαμίου

Σχετικά με Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου

Δείτε όλα τα άρθρα του/της Συμπαράταξη Πολιτών του Β. Αιγαίου →